Privacy protocol

Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door camping Kotestee geleverde producten en diensten.

 

Camping Kotestee, gevestigd te Klarebeekweg 15 in Ouddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Camping Kotestee verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die camping Kotestee van je nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door camping Kotestee in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres 
 • Bankgegevens

 

Verwerkt camping Kotestee ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Camping Kotestee verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met camping Kotestee, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:  

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit camping Kotestee. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van camping Kotestee. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is camping Kotestee gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt camping Kotestee zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Camping Kotestee bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Camping Kotestee verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Camping Kotestee gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar info@kotestee.nl.

 

Beveiliging

Camping Kotestee hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij ons toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval camping Kotestee gebruik maakt van de diensten van derden, zal camping Kotestee in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

 

Je privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal camping Kotestee je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via info@kotestee.nl. 

 

Vragen 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Protocol kun je contact met ons opnemen, via info@kotestee.nl.

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 11 mei 2021.